fbpx

TOIMITUSJOHTAJAN LAKIKOULUTUS

 Käytännössä kaikkia liiketoiminnan
osa-alueita säädellään lailla

toimitusjohtajan lakikoulutus

 

Menestyksekäs johdon tehtävien hoitaminen edellyttää yrityksen oikeudellisen ympäristön tuntemusta. 

Koulutus sopii toimitusjohtajille, yrittäjille, hallituksen jäsenille sekä myös muissa johtotehtävissä toimiville tai niihin aikoville.

Koulutuksesta on hyötyä myös henkilöyhtiömuodossa toimiville, vaikka koulutuksen sisältö on tietyiltä osin rakennettu osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Joudutko päivittäin oikeudellisten
asioiden kanssa tekemisiin?

Toimitusjohtajan lakikoulutuksen sisällöt on rakennettu siten, että ne edesauttavat erityisesti yritystoimintaan liittyvien oikeudellisten riskien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä neuvontatyössä.

 Sopimuspäällikkökoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

Työsopimuspäällikkökoulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna.

Yrityskauppakoulutuksessa tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa, sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Mitä hyvä yrityskauppa sisältää?

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet -koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako koulutuspäivässä nimen mukaisesti tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa, sen eri muotoja, sekä osakeyhtiön rahoitusta. Lisäksi perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Liiketoiminnan juridiikka koulutus sisältää useita irrallisia, mutta tärkeitä liiketoiminnan osa-aluieta. Rahanpesulainsäädäntöä, yrityssalaisuudet, henkilötiedot.

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet koulutuksessa tarkastellaan myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

Toimitusjohtajan lakikoulutus sisältää
kuusi koulutuspäivää

Toimitusjohtajan lakikoulutus koostuu kuudesta Teams koulutuspäivästä, sekä Moodle-koulutusalustalla verkkokoulutusmateriaali on käytössäsi 10kk ajan. Koulutusaineisto sisältää siis koulutuspäivien aineiston lisäksi täydentävää aineistoa, sekä vinkkejä lisälukemiseksi, kuten viittauksia oikeustapauksiin.

Koulutuksen voit suorittaa omaan tahtiin, joustamme työkiireiden mukaan. Autamme valitsemaan koulutuskalenteristamme sinulle sopivat koulutuspäivät.

Koulutuksen kesto määräytyy siis oman koulutustahdin mukaan. Voit suorittaa ripeästi muutamassa kuukaudessa tai ajan kanssa, vaikka vuoden sisällä, omien kalenterimenojen mukaan.

Koulutuspäivien sisältö

Yrityksen sopimukset, sopimusvastuut ja sopimusriskit.

Kaikki vaihdanta perustuu sopimuksiin, joko kirjallisiin tai muilla tavoilla solmittuihin. Hyvät sopimukset tuovat kannattavaa kassavirtaa ja huonot johtavat ennakoimattomiin vastuisiin ja velvoitteisiin, jopa vahingonkorvausten maksamiseen. Sopimuskoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

 • Sopimusten käyttäminen ja sopimusriskienhallinta.
 • Lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.
 • Sopimuksen tekeminen ja syntytavat.
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen.
 • Sopimusten tulkinta.
 • Riitatilanteiden hoitaminen ja reklamointi.
 • Vastuunrajoitukset sopimuksissa.
 • Vahingonkorvaus sopimussuhteessa.
 • Sopimusneuvottelut.
 

Työnantajan vastuut ja velvoitteet, keskeinen työlainsäädäntö.

Koulutuksessa tarkastellaan keskeistä työlainsäädäntöä, viimeisimpiä lakimuutoksia sekä työnantajan vastuita ja velvoitteita. Koulutus sisältää paljon oikeustapaesimerkkejä. Koulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna. Koulutuksessa tarkastellaan myös ajankohtaisia asioita, kuten uutta voimaan astuvaa yhteistoimintalakia.

 • Työlainsäädännön soveltamisala ja soveltamisen perusteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet/velvoitteet.
 • Työsopimuksen muodot.
 • Varoitus, irtisanominen ja purkaminen.
 • Kilpailukieltosopimukset (huomioiden uudet lakimuutokset) ja houkuttelu- ja rekrytointikielto, salassapito.
 • Vastuu työturvallisuudesta.
 • GDPR työnantajan näkökulmasta.
 • Rekrytointi, tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto.
 • Uudistuva yhteistoimintalaki.
 • Työaikalain keskeiset säännökset ja työaikalain soveltaminen.

TYÖSOPIMUSPÄÄLLIKKKÖ KOULUTUS

Yrityskaupat ja niiden oikeudelliset riskit, asiakirjat ja verotus.

Koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Koulutuksessa tarkastellaan myös yrityskaupan asiakirjoja.

 • Yrityskauppaan valmistautuminen ja yrityksen myyntikunto.
 • Osakekauppa vai liiketoimintakauppa.
 • Eri toteutustapojen verovaikutukset.
 • Vastuut ja vahingonkorvaukset yrityskaupassa.
 • Henkilöstö yrityskaupassa.
 • Kauppakirja, salassapitosopimus, aiesopimus ja esisopimus.
 • Tytäryhtiön osakkeiden myynti.
 • Sukupolvenvaihdos (lisäaineistossa).

YRITYSKAUPPA KOULUTUS

Osakeyhtiön toimielinten/johdon vastuut ja tehtävät sekä päätöksenteko osakeyhtiössä.

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista. Koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

 • Osakeyhtiö oikeushenkilönä.
 • Yhtiöjärjestyksen merkitys.
 • Osakeyhtiön toimielinten lakisääteiset velvoitteet sekä roolit yhtiössä.
 • Huolellisuusvelvoite.
 • Osakeyhtiölain muut periaatteet.
 • Vahingonkorvausvastuu.
 • Rikosoikeudellinen vastuu.
 • Vastuu kirjanpidosta ja sen oikeellisuudesta.
 • Toimivalta ja toimivallan siirtäminen.
 • Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, työjärjestys sekä muut vastuunhallinnan keinot.
 • Osakassopimus, osakkeenomistajien suhteet.
 • Tytäryhtiöiden hallitukset.

OSAKEYHTIÖN JOHDON VASTUUT JA VELVOITTEET -KOULUTUS

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako sekä konsernirakenteen suunnittelu.

Tässä koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa sen eri muotoja sekä osakeyhtiön rahoitusta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako

 • Osingonjako ja osinkoverotus.
 • Muut varojenjakotavat.
 • Peiteltyosingonjako.
 • Osakaslainat.
 • Osakeanti, pääomasijoitus, pääomalaina.
 • Velka, vakuudet ja takuusitoumukset.
 • Konserniavustus.

Yritysrakenteen suunnittelu

 • Konsernirakenteen hyödyt ja haitat.
 • Osakeomistusten järjestelyt holding-yhtiöön.
 • Konserniavustus.
 • Yritysjärjestelyt ja jatkuvuuden periaate.
 • Sulautuminen.
 • Jakautuminen.
 • Liiketoimintasiirto.
 • Osakevaihto.
 • Osakeyhtiön purkaminen.

OSAKEYHTIÖN RAHOITUS JA VOITONJAKO -KOULUTUS

Liiketoiminnan juridiikka on koulutusjakso, johon on sisällytetty useita irrallisia mutta liiketoiminnassa tärkeitä osa-alueita.

 • Liike- ja yrityssalaisuudet.
 • Liiketoimintarikokset ja niiden vaaranpaikat.
 • Rahanpesulainsäädäntö.
 • Henkilötiedot, GDPR.

LIIKETOIMINNAN JURIDIIKKA -KOULUTUS

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet.

Tämä osa toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa tarkastellaan yritysten liiketoimintaympäristöön liittyviä asioita, kuten myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

 • Kilpailun sääntely.
 • Tuotevastuu ja virhevastuu, takuuehdot.
 • Kuluttajansuoja.
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Koulutuskalenteri 2022

HUHTIKUU 2022

ke 20.4.2022 klo 9.00–13.00


pe 22.4.2022 klo 9.00–13.00


Sopimuspäällikkö
to 28.4.2022 klo 9.00–13.00

TOUKOKUU 2022

ma 2.5.2022 klo 9.00–13.00


ma 9.5.2022 klo 9.00–13.00


ke 18.5.2022 klo 9.00–13.00


Yrityskauppa
to 19.5.2022 klo 9.00–12.00


Sopimuspäällikkö
ti 24.5.2022 klo 9.00–13.0

KESÄKUU 2022

ti 7.6.2022 klo 9.00–13.00

ke 8.6.2022 klo 9.00–13.00

Sopimuspäällikkö
ke 15.6.2022 klo 9.00–13.00
 
Liiketoiminnan juridiikkaa
to 16.6.2022 klo 9.00–13.00
 

ELOKUU 2022

 
to 25.8.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 26.8.2022 klo 9.00–13.00
 

SYYSKUU 2022

ke 14.9.2022 klo 9.00–12.00
 
pe 16.9.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 19.9.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 23.9.2022 klo 9.00–13.00
 
Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
pe 30.9.2022 klo 9.00–13.00
 
 

LOKAKUU 2022

ke 5.10.2022 klo 9.00–13.00

ke 19.10.2022 klo 9.00–13.00
 
to 20.10.2022 klo 9.00–13.00
 
Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
to 27.10.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 31.10.2022 klo 9.00–13.00

MARRASKUU 2022

ke 2.11.2022 klo 9.00–13.00

to 10.11.2022 klo 9.00–12.00
 
 ma 21.11.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 28.11.2022 klo 9.00–13.00
 
 
 
 

JOULUKUU 2022

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
pe 9.12.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 12.12.2022 klo 9.00–13.00
 
 
 
 

Ilmoittaudu Toimitusjohtajan lakikoulutukseen

 Toimitusjohtajan lakikoulutukseen pääset ilmoittautumaan verkkokauppamme kautta tai laittamalla sähköpostia info@lakiekonomit.fi

Tilauksen tehtyäsi saat viimeistään seuraavana arkipäivänä vastausviestinä tilausvahvistuksen ja pääset sopimaan koulutuspäivä info ajan. Koulutuspäivä info käydään Teamsin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Infossa autamme valitsemaan sinulle sopivat koulutuspäivät. 

Koulutuspäivä infon jälkeen saat Moodle koulutusalustalle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja pääset aloittamaan omaan tahtiin heti koulutusmateriaalin läpi käymisen.

Koulutusmaksu laskutetaan koulutuspaikan vahvistamisen yhteydessä. Maksu voidaan myös jakaa 1-3 osaan.

KOULUTUSPÄIVÄT ETÄNÄ

Kuusi koulutuspäivää Teamsin välityksellä.
Valitset koulutuskalenterista, sinulle sopivat päivät.

KOULUTUSMATERIAALI

Moodle koulutusalusta käytössäsi 10 kk

KOULUTUSTODISTUS

Suoritettuasi teams koulutuspäivät ja niihin liittyvät tentit, saat todistuksen Toimitusjohtajan lakikoulutuksesta.

Todistus koulutuksen suorittamisesta

Toimitusjohtajan lakikoulutuksessa järjestetään seitsemän lyhyttä tenttiä, jotka pystyt suorittamaan omaan tahtiin Moodlessa. Tenttien läpipääsyyn vaaditaan 60% vastauksista oikein. Tentit ovat o/v valintakokeita.

Tenttialueet: Sopimuspäällikkö,Työsopimuspäällikkö, Yrityskauppa, Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet, Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako, Liiketoiminnan juridiikka, sekä  Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet.

Läpäistyäsi seitsemän tentti osiota saat todistuksen Toimitusjohtajan lakikoulutuksesta.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä