fbpx

Ylläpidä
KLT- pätevyyttäsi

Käytännössä kaikkia liiketoiminnan osa-alueita säädellään lailla. 

Tilitoimiston tehtävät muuttuvat entistä enemmän rutiinitehtävistä asiantuntijaksi. Kirjanpitäjälle tulee myös entistä enemmän juridisia kysymyksiä, joihin pitäisi osata vastata. 

Kirjanpitäjän lakikoulutus antaa eväitä juuri tähän.

Kirjanpitäjän lakikoulutus on suunniteltu erityisesti henkilöille, joilla ei ole juridista koulutusta, mutta joutuvat päivittäin oikeudellisten asioiden kanssa tekemisiin.

Tunnista yritystoiminnan oikeudelliset riskit

Kirjanpitäjän lakikoulutuksen sisällöt on rakennettu siten, että ne edesauttavat erityisesti yritystoimintaan liittyvien oikeudellisten riskien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä neuvontatyössä.

Sopimuspäällikkökoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

Työsopimuspäällikkökoulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna.

Yrityskauppakoulutuksessa tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa, sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Mitä hyvä yrityskauppa sisältää?

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet -koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako koulutuspäivässä nimen mukaisesti tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa, sen eri muotoja, sekä osakeyhtiön rahoitusta. Lisäksi perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Liiketoiminnan juridiikka koulutus sisältää useita irrallisia, mutta tärkeitä liiketoiminnan osa-aluieta. Rahanpesulainsäädäntöä, yrityssalaisuudet, henkilötiedot.

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet koulutuksessa tarkastellaan myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

Koulutuksen sisältöä tarkemmin:

Yrityksen sopimukset, sopimusvastuut ja sopimusriskit.

Kaikki vaihdanta perustuu sopimuksiin, joko kirjallisiin tai muilla tavoilla solmittuihin. Hyvät sopimukset tuovat kannattavaa kassavirtaa ja huonot johtavat ennakoimattomiin vastuisiin ja velvoitteisiin, jopa vahingonkorvausten maksamiseen. Sopimuskoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

 • Sopimusten käyttäminen ja sopimusriskienhallinta.
 • Lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.
 • Sopimuksen tekeminen ja syntytavat.
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen.
 • Sopimusten tulkinta.
 • Riitatilanteiden hoitaminen ja reklamointi.
 • Vastuunrajoitukset sopimuksissa.
 • Vahingonkorvaus sopimussuhteessa.
 • Sopimusneuvottelut.
 

Työnantajan vastuut ja velvoitteet, keskeinen työlainsäädäntö.

Koulutuksessa tarkastellaan keskeistä työlainsäädäntöä, viimeisimpiä lakimuutoksia sekä työnantajan vastuita ja velvoitteita. Koulutus sisältää paljon oikeustapaesimerkkejä. Koulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna. Koulutuksessa tarkastellaan myös ajankohtaisia asioita, kuten uutta voimaan astuvaa yhteistoimintalakia.

 • Työlainsäädännön soveltamisala ja soveltamisen perusteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet/velvoitteet.
 • Työsopimuksen muodot.
 • Varoitus, irtisanominen ja purkaminen.
 • Kilpailukieltosopimukset (huomioiden uudet lakimuutokset) ja houkuttelu- ja rekrytointikielto, salassapito.
 • Vastuu työturvallisuudesta.
 • GDPR työnantajan näkökulmasta.
 • Rekrytointi, tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto.
 • Uudistuva yhteistoimintalaki.
 • Työaikalain keskeiset säännökset ja työaikalain soveltaminen.

TYÖSOPIMUSPÄÄLLIKKKÖKOULUTUS

Yrityskaupat ja niiden oikeudelliset riskit, asiakirjat ja verotus.

Koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Koulutuksessa tarkastellaan myös yrityskaupan asiakirjoja.

 • Yrityskauppaan valmistautuminen ja yrityksen myyntikunto.
 • Osakekauppa vai liiketoimintakauppa.
 • Eri toteutustapojen verovaikutukset.
 • Vastuut ja vahingonkorvaukset yrityskaupassa.
 • Henkilöstö yrityskaupassa.
 • Kauppakirja, salassapitosopimus, aiesopimus ja esisopimus.
 • Tytäryhtiön osakkeiden myynti.
 • Sukupolvenvaihdos (lisäaineistossa).

YRITYSKAUPPAKOULUTUS

Osakeyhtiön toimielinten/johdon vastuut ja tehtävät, sekä päätöksenteko osakeyhtiössä.

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista. Koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

 • Osakeyhtiö oikeushenkilönä.
 • Yhtiöjärjestyksen merkitys.
 • Osakeyhtiön toimielinten lakisääteiset velvoitteet sekä roolit yhtiössä.
 • Huolellisuusvelvoite.
 • Osakeyhtiölain muut periaatteet.
 • Vahingonkorvausvastuu.
 • Rikosoikeudellinen vastuu.
 • Vastuu kirjanpidosta ja sen oikeellisuudesta.
 • Toimivalta ja toimivallan siirtäminen.
 • Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, työjärjestys sekä muut vastuunhallinnan keinot.
 • Osakassopimus, osakkeenomistajien suhteet.
 • Tytäryhtiöiden hallitukset.

OSAKEYHTIÖN JOHDON VASTUUT JA VELVOITTEET -KOULUTUS

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako sekä konsernirakenteen suunnittelu.

Tässä koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa sen eri muotoja sekä osakeyhtiön rahoitusta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako

 • Osingonjako ja osinkoverotus.
 • Muut varojenjakotavat.
 • Peiteltyosingonjako.
 • Osakaslainat.
 • Osakeanti, pääomasijoitus, pääomalaina.
 • Velka, vakuudet ja takuusitoumukset.
 • Konserniavustus.

Yritysrakenteen suunnittelu

 • Konsernirakenteen hyödyt ja haitat.
 • Osakeomistusten järjestelyt holding-yhtiöön.
 • Konserniavustus.
 • Yritysjärjestelyt ja jatkuvuuden periaate.
 • Sulautuminen.
 • Jakautuminen.
 • Liiketoimintasiirto.
 • Osakevaihto.
 • Osakeyhtiön purkaminen.

OSAKEYHTIÖN RAHOITUS JA VOITONJAKO -KOULUTUS

Liiketoiminnan juridiikka on koulutusjakso, johon on sisällytetty useita irrallisia mutta liiketoiminnassa tärkeitä osa-alueita.

 • Liike- ja yrityssalaisuudet.
 • Liiketoimintarikokset ja niiden vaaranpaikat.
 • Rahanpesulainsäädäntö.
 • Henkilötiedot, GDPR.

LIIKETOIMINNAN JURIDIIKKA

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet.

Koulutuksessa tarkastellaan yritysten liiketoimintaympäristöön liittyviä asioita, kuten myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

 • Kilpailun sääntely.
 • Tuotevastuu ja virhevastuu, takuuehdot.
 • Kuluttajansuoja.
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen.

Tämä osa toteutetaan verkkokoulutuksena Moodlessa.

Kuusi koulutuspäivää Teamsin välityksellä

Kirjanpitäjän lakikoulutus koostuu kuudesta Teams koulutuspäivästä, sekä Moodle-koulutusalustalla verkkokoulutusmateriaali on käytössäsi 10kk ajan. Koulutusaineisto sisältää siis koulutuspäivien aineiston lisäksi täydentävää aineistoa, sekä vinkkejä lisälukemiseksi, kuten viittauksia oikeustapauksiin.

Koulutuksen voit suorittaa omaan tahtiin, joustamme työkiireiden mukaan. Autamme valitsemaan koulutuskalenteristamme sinulle sopivat koulutuspäivät.

Koulutuksen kesto määräytyy siis oman koulutustahdin mukaan. Voit suorittaa ripeästi muutamassa kuukaudessa tai ajan kanssa, vaikka vuoden sisällä, omien kalenterimenojen mukaan.

Koulutuskalenteri 2022-2023

ELOKUU 2022

 
to 25.8.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 26.8.2022 klo 9.00–13.00
 

SYYSKUU 2022

ke 14.9.2022 klo 9.00–12.00
 
Liiketoiminnan juridiikka
ke 21.9.2022 klo 9.00–12.00
 
ma 19.9.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 23.9.2022 klo 9.00–13.00
 
Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
pe 30.9.2022 klo 9.00–13.00

LOKAKUU 2022

ke 5.10.2022 klo 9.00–13.00

ke 19.10.2022 klo 9.00–13.00
 
to 20.10.2022 klo 9.00–13.00
 
Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
to 27.10.2022 klo 9.00–13.00
 
Liiketoiminnan juridiikka
ma 31.10.2022 klo 9.00–12.00
 

MARRASKUU 2022

ke 2.11.2022 klo 9.00–13.00

to 10.11.2022 klo 9.00–12.00
 
 ma 21.11.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 28.11.2022 klo 9.00–13.00

JOULUKUU 2022

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
pe 9.12.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 12.12.2022 klo 9.00–13.00
 
 
 
 

TAMMIKUU 2023

pe 6.1.2023 klo 9.00–13.00
 
to 19.1.2023 klo 9.00–13.00
 
 

HELMIKUU 2023

ke 8.2.2023 klo 9.00–12.00
 
to 23.2.2023 klo 9.00–13.00
 

pe 24.2.2023 klo 9.00–13.00

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
ma 27.2.2023 klo 9.00–13.00
 

MAALISKUU 2023

to 9.3.2023 klo 9.00–13.00
 
Liiketoiminnan juridiikka
pe 10.3.2023 klo 9.00–12.00
 
to 23.3.2023 klo 9.00–13.00
 
Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
pe 31.3.2023 klo 9.00–13.00

Miten Kirjanpitäjän lakikoulutukseen mukaan?

Kirjanpitäjän lakikoulutukseen pääset ilmoittautumaan verkkokauppamme kautta tai laittamalla sähköpostia info@lakiekonomit.fi

Tilauksen tehtyäsi saat viimeistään seuraavana arkipäivänä vastausviestinä tilausvahvistuksen ja pääset sopimaan koulutuspäivä info ajan. Koulutuspäivä info käydään Teamsin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Infossa autamme valitsemaan sinulle sopivat koulutuspäivät. 

Koulutuspäivä infon jälkeen saat Moodle koulutusalustalle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja pääset aloittamaan omaan tahtiin heti koulutusmateriaalin läpi käymisen.

Todistus Kirjanpitäjän lakikoulutuksesta

Kirjanpitäjän lakikoulutuksessa järjestetään seitsemän lyhyttä tenttiä, jotka pystyt suorittamaan omaan tahtiin Moodlessa. Tenttien läpipääsyyn vaaditaan 60% vastauksista oikein. Tentit ovat o/v valintakokeita.

Tenttialueet: Sopimuspäällikkökoulutus, Työsopimuspäällikkökoulutus, Yrityskauppakoulutus, Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet-koulutus, Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako -koulutus, Liikejuridiikan -koulutus, sekä Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet.

Läpäistyäsi seitsemän tentti osiota saat todistuksen Kirjanpitäjän lakikoulutuksesta.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä