fbpx

Kuntayhtiön johdon lakikoulutus

Kuntayhtiön johdon lakikoulutus

Kuntayhtiön johdolle suunnattu lakikoulutus koostuu pääosin oikeudenaloista ja aiheista, joita sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin niiden omistuspohjasta riippumatta. Kuntaomisteisuus on otettu huomioon erityisellä koulutusjaksolla kuntayhtiöiden johdon vastuista ja velvoitteista, konserninohjauksesta, sekä päätöksenteosta kuntayhtiöissä, sekä muista kuntayhtiöiden erityispiirteistä. 

Kuntayhtiön johdon lakikoulutus sopii kuntayhtiöiden toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille, sekä kunnan- ja kaupunginjohtajille ja muille kunnan konserninjohdossa toimiville.

Kuntayhtiön johdon lakikoulutuksen sisällöt on rakennettu siten, että ne edesauttavat erityisesti osakeyhtiöihin liittyvien oikeudellisten riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Koulutus on suunniteltu erityisesti henkilöille, joilla ei ole juridista koulutusta, mutta joutuvat päivittäin oikeudellisten asioiden kanssa tekemisiin.

Suomen Lakiekonomit työoikeuspalvelut

Kuntayhtiön johdon lakikoulutus koostuu kuudesta koulutuspäivästä, sekä moodle-koulutusalustalle ladattavasta lisäaineistosta. Koulutusaineisto sisältää siis koulutuspäivien aineiston lisäksi täydentävää aineistoa, sekä vinkkejä lisälukemiseksi, kuten viittauksia oikeustapauksiin.

Kuntayhtiön johdon lakikoulutukseen on helppo osallistua. Eri aihealueiden Teams-koulutuksia järjestetään useita kertoja vuodessa. Voit suorittaa koulun ripeästi muutaman kuukauden aikana tai rauhalliseen tahtiin vaikkapa vuoden aikana.

Koulutuspäivät järjestetään TEAMS- yhteydellä. Koulutuspäivät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti valiten tarjonnasta itselle parhaiten sopivat päivät.

Kirjallinen koulutusaineisto avataan moodle- koulutusalustalle aina kunkin koulutuspäivän yhteydessä, josta aineiston voi myös ladata.

Koulutuksen suorittamisesta annetaan todistus. Todistuksen suorittaminen edellyttää lyhyen verkkotentin suorittamista kunkin koulutuspäivän aiheesta.

Koulutuksen hinta  

1190 €+alv. / hlö. 

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM, lakiekonomi. 

Juha on toiminut 10 vuotta kuntayhtiöihin liittyvissä tehtävissä ja 20 vuotta yritysten johtotehtävissä. Kuntayhtiöihin liittyen Juha on toiminut. mm. kuntayhtiöiden hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, toimitusjohtajana, kaupungin johtoryhmän jäsenenä, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, sekä kouluttanut vuosia kuntayhtiöitä ja kuntia oikeudellisista asioista aina Naantalista Pudasjärvelle saakka. 

Juha toimii myös kuntayhtiöiden hallitusten neuvonantajana. Kuntayhtiöiden hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana Juha on toiminut kokonaan kunnan omistamissa yhtiöissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisyrityksissä.

Olemme mukanasi matkalla.

Autamme suunnittelemaan Kuntayhtiön johdon lakikoulutukseen osallistumisen

ja seuraamaan koulutuksen edistymistä.

KUNTAYHTIÖN JOHDON LAKIKOULUTUS

Koulutuksen sisältö

Kaikki vaihdanta perustuu sopimuksiin, joko kirjallisiin tai muilla tavoilla solmittuihin. Hyvät sopimukset tuovat kannattavaa kassavirtaa ja huonot johtavat ennakoimattomiin vastuisiin ja velvoitteisiin, jopa vahingonkorvausten maksamiseen. Sopimuskoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

 • Sopimusten käyttäminen ja sopimusriskienhallinta.
 • Lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.
 • Sopimuksen tekeminen ja syntytavat.
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen.
 • Sopimusten tulkinta.
 • Riitatilanteiden hoitaminen ja reklamointi.
 • Vastuunrajoitukset sopimuksissa.
 • Vahingonkorvaus sopimussuhteessa.
 • Sopimusneuvottelut.
 

Koulutuksessa tarkastellaan keskeistä työlainsäädäntöä, viimeisimpiä lakimuutoksia sekä työnantajan vastuita ja velvoitteita. Koulutus sisältää paljon oikeustapaesimerkkejä. Koulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna. Koulutuksessa tarkastellaan myös ajankohtaisia asioita, kuten uutta voimaan astuvaa yhteistoimintalakia.

 • Työlainsäädännön soveltamisala ja soveltamisen perusteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet/velvoitteet.
 • Työsopimuksen muodot.
 • Varoitus, irtisanominen ja purkaminen.
 • Kilpailukieltosopimukset (huomioiden uudet lakimuutokset) ja houkuttelu- ja rekrytointikielto, salassapito.
 • Vastuu työturvallisuudesta.
 • GDPR työnantajan näkökulmasta.
 • Rekrytointi, tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto.
 • Uudistuva yhteistoimintalaki.
 • Työaikalain keskeiset säännökset ja työaikalain soveltaminen.

TYÖSOPIMUSPÄÄLLIKKKÖ KOULUTUS

Koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Koulutuksessa tarkastellaan myös yrityskaupan asiakirjoja.

 • Yrityskauppaan valmistautuminen ja yrityksen myyntikunto.
 • Osakekauppa vai liiketoimintakauppa.
 • Eri toteutustapojen verovaikutukset.
 • Vastuut ja vahingonkorvaukset yrityskaupassa.
 • Henkilöstö yrityskaupassa.
 • Kauppakirja, salassapitosopimus, aiesopimus ja esisopimus.
 • Tytäryhtiön osakkeiden myynti.
 • Sukupolvenvaihdos (lisäaineistossa).

YRITYSKAUPPA KOULUTUS

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista. Koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

 • Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuut ja velvoitteet.
 • Konserninohjaus ja päätöksenteko kuntayhtiössä.
 • Kunnan luottamushenkilö kuntayhtiön hallituksessa.
 • Kuntayhtiöiden erityispiirteet.

KUNTAYHTIÖN HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOITTEET -KOULUTUS

Tässä koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa sen eri muotoja sekä osakeyhtiön rahoitusta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako

 • Osingonjako ja osinkoverotus.
 • Muut varojenjakotavat.
 • Peiteltyosingonjako.
 • Osakaslainat.
 • Osakeanti, pääomasijoitus, pääomalaina.
 • Velka, vakuudet ja takuusitoumukset.
 • Konserniavustus.

Yritysrakenteen suunnittelu

 • Konsernirakenteen hyödyt ja haitat.
 • Osakeomistusten järjestelyt holding-yhtiöön.
 • Konserniavustus.
 • Yritysjärjestelyt ja jatkuvuuden periaate.
 • Sulautuminen.
 • Jakautuminen.
 • Liiketoimintasiirto.
 • Osakevaihto.
 • Osakeyhtiön purkaminen.

OSAKEYHTIÖN RAHOITUS JA VOITONJAKO -KOULUTUS

Liiketoiminnan juridiikka on koulutusjakso, johon on sisällytetty useita irrallisia mutta liiketoiminnassa tärkeitä osa-alueita.

 • Liike- ja yrityssalaisuudet.
 • Liiketoimintarikokset ja niiden vaaranpaikat.
 • Rahanpesulainsäädäntö.
 • Henkilötiedot, GDPR.

LIIKETOIMINNAN JURIDIIKKA -KOULUTUS

Tämä osa toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa tarkastellaan yritysten liiketoimintaympäristöön liittyviä asioita, kuten myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

 • Kilpailun sääntely.
 • Tuotevastuu ja virhevastuu, takuuehdot.
 • Kuluttajansuoja.
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen.

 

 

 

Valitse koulutuskalenterista, sinun kalenteriisi sopivat koulutuspäivät

HUHTIKUU 2022

ke 20.4.2022 klo 9.00–13.00

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako
pe 22.4.2022 klo 9.00–13.00

Sopimuspäällikkö
to 28.4.2022 klo 9.00–13.00

TOUKOKUU 2022

ma 2.5.2022 klo 9.00–13.00

ke 18.5.2022 klo 9.00–13.00


Yrityskauppa
to 19.5.2022 klo 9.00–12.00


Sopimuspäällikkö
ti 24.5.2022 klo 9.00–13.00

 

KESÄKUU 2022

ti 7.6.2022 klo 9.00–13.00

ke 8.6.2022 klo 9.00–13.00

Sopimuspäällikkö
ke 15.6.2022 klo 9.00–13.00
 
Liiketoiminnan juridiikkaa
to 16.6.2022 klo 9.00–13.00
 

ELOKUU 2022

 
to 25.8.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 26.8.2022 klo 9.00–13.00
 

SYYSKUU 2022

ke 14.9.2022 klo 9.00–12.00
 
pe 16.9.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 19.9.2022 klo 9.00–13.00
 
pe 23.9.2022 klo 9.00–13.00
 
 

LOKAKUU 2022

ke 5.10.2022 klo 9.00–13.00

ke 19.10.2022 klo 9.00–13.00
 
to 20.10.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 31.10.2022 klo 9.00–13.00
 

MARRASKUU 2022

ke 2.11.2022 klo 9.00–13.00

to 10.11.2022 klo 9.00–12.00
 
 ma 21.11.2022 klo 9.00–13.00
 
ma 28.11.2022 klo 9.00–13.00
 

JOULUKUU 2022

ma 12.12.2022 klo 9.00–13.00
 
 
 
 

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä