Suomen Lakiekonomit Oy:n konsultointi- ja koulutuspalveluiden toimitusehdot (24.5.2018)

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Lakiekonomit Oy:n (Y-tunnus 2181205-9) ja asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien koulutus- ja konsultointipalveluiden tuottamista asiakkaalle. Asiakas on yritys tai muu yhteisö, joka tilaa Suomen Lakiekonomit Oy:n palveluita www.lakiekonomit.fi – sivuston kautta tai muilla tavoilla.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Asiakas sitoutuu näiden toimitusehtojen noudattamiseen käyttämällä www.lakiekonomit.fi -sivustolla verkkokauppaa tai muita sivuston kautta saatavia palveluita ja tekemällä tilauksen verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla. Hyväksymällä nämä toimitusehdot, asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä myös rekisteriselosteessa esitetyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot. Sopimus sitoo Suomen Lakiekonomit Oy:tä sen jälkeen, kun Suomen Lakiekonomit Oy on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen.

www.lakiekonomit.fi – sivustolla olevasta verkkokaupasta on mahdollista ostaa verkkokoulutuksia. Verkkokoulutusten tilaukset vahvistetaan vielä erikseen sähköpostitse lähetettävällä tilausvahvistuksella. Koulutusten ja konsulttipalveluiden hinnat on ilmoitettu verkkosivuillamme palvelun kuvauksen yhteydessä. Koulutus- ja konsultointipalvelut ovat valmiita ja kiinteästi hinnoiteltuja paketteja. Suomen Lakiekonomit Oy varaa kuitenkin oikeuden tarkentaa verkkosivuilla ilmoitettua konsultointipalveluiden hintaa työn laajuuden mukaisesti.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassaolevan verokannan mukaan. Hintoihin lisätään myös matkakulut 0,50 €/kilometri tai julkisten kulkuneuvojen kustannukset toteutuneen mukaan sekä mahdolliset muut matka- ja majoituskustannukset. Maksuehto on 10- 14 pv netto. Pidätämme oikeuden kaikkien hintojen muutoksiin. Hinnat eivät sisällä kolmansille osapuolille maksettavia maksuja, kuten viranomaismaksuja, tilintarkastajien palkkioita tai asiakkaan tilitoimistojen veloituksia.

Yritys-, henkilö- sekä toimeksiantotietojen käsittely

Suomen Lakiekonomit Oy säilyttää asiakkaan ilmoittamat tiedot luottamuksellisesti sekä noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Suomen Lakiekonomit noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artikla. Suomen Lakiekonomit Oy asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste (18.5.2018) on saatavilla Suomen Lakiekonomit Oy:n verkkosivuilla.

Koulutukset (Kaikki koulutusmuodot)

Asiakas vastaa aina itse koulutuksessa oppimansa tiedon hyödyntämisestä. Suomen Lakiekonomit Oy ei vastaa siitä, miten asiakas hyödyntää oppimaansa tietoa. Koulutusmateriaali on aina tarkoitettu vain asiakkaan käyttöön. Koulutusmateriaalia ei saa luovuttaa kolmannelle eikä hyödyntää kilpailutilanteessa Suomen Lakiekonomit Oy:n kanssa. Kaikki immateriaalioikeudet koulutusmateriaalia koskien kuuluvat Suomen Lakiekonomit Oy:lle eikä asiakkaalle siirry mitään tekijän-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia. Koulutusmateriaalilla tarkoitetaan kaikkea sähköisesti tai kirjallisesti luovutettuja videoita, oppaita, ohjeita tai muuta kirjallista aineistoa. Asiakas vastaa tietojen luvattomasta luovuttamisesta tai muusta luvattomasta käyttämisestä Suomen Lakiekonomit Oy:lle aiheutuneista vahingoista.

 Verkkokoulutukset

Verkkokoulutuksen tilauksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeella pyydetyt tiedot. Mikäli tilausvahvistus ei ole tullut ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai jos tuotteen käyttämisessä ilmenee ongelmia, tulee asiakkaan olla yhteydessä Suomen Lakiekonomit Oy:hyn verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai sähköpostiosoitteeseen info@lakiekonomit.fi.

Verkkokaupan kautta tehty tilaus on sitova, eikä tilausvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen kauppaa ole mahdollista perua. Tilausvahvistuksen yhteydessä verkkokoulutuksesta lähtee asiakkaalle lasku. Laskun maksuaika on 14 päivää. Kurssin suorituksen jälkeen asiakas saa kurssista todistuksen. Verkkokoulutukset ovat auki 12 kuukauden ajan, jolloin ne toimivat tietopankkina ja koulutettavan on tarvittaessa myös muutenkin mahdollista palata kurssin aineistoon. Palvelua voi käyttää matkapuhelimella, tabletilla tai muulla älylaitteella sekä tietokoneella. Suomen Lakiekonomit Oy ei kuitenkaan takaa, että palvelu on aina ja kaikissa olosuhteissa kaikilla edellä mainituilla laitteilla käytettävissä.

Suomen Lakiekonomit Oy huolehtii verkkokoulutus-sivuston asianmukaisesta toiminnasta parhaan kykynsä mukaan. Suomen Lakiekonomit Oy ei kuitenkaan vastaa ostajalle aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat verkkokoulutusten toiminnassa ilmenneistä virheistä, puutteista tai toimintakatkoksista. Suomen Lakiekonomit Oy:llä on oikeus tilapäisesti sulkea verkkokoulutus-sivusto tai osa siitä. Alustan sulkeminen voi johtua tarvittavasta päivitys- tai korjaustoimenpiteestä tai muusta vastaavasta syystä. Suomen Lakiekonomit Oy tiedottaa ennakoitavissa olevasta verkkokoulutus-sivuston käyttökatkoksesta verkkosivuillaan. Suomen Lakiekonomit Oy ei ole mitenkään korvausvelvollinen suunnitellusta tai äkillisestä käyttökatkoksesta tai verkkokoulutus-sivuston sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakasta kohtaan.

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset toteutetaan asiakkaan järjestämissä tiloissa erikseen sovittuna ajankohtana. Koulutushinta pitää sisällään koulutuksen suunnittelun, koulutusmateriaalin sähköisesti sekä itse koulutuksen.

Avoimet koulutukset

Avoimet koulutukset järjestetään Suomen Lakiekonomit Oy varaamissa tiloissa ja ilmoittamana ajankohtana. Koulutushinta pitää sisällään koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisesti. Koulutukseen ilmoittautuminen on aina sitova. Koulutuksen voi kuitenkin perua veloituksetta viittä (5) arkipäivää ennen koulutusajankohtaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme täyden koulutushinnan. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus ehdottaa yrityksestään/ yhteisöstään toista koulutettavaa tilalleen. Koulutukseen osallistumisen voi myös siirtää seuraavaan sopivaan ajankohtaan ilmoittamalla esteestä kahta (2) arkipäivää ennen ajankohtaa.

Konsultointipalvelut

Neuvonta- ja konsultointipalveluiden perushinta pitää sisällään tarvittavien tietojen keräämisen räätälöidyillä lomakkeilla, asiakkaan asiakirjoihin tutustumalla sekä tarvittaessa tapaamisella. Tapaamiset pidetään ensisijaisesti puhelimitse tai Skype-yhteydellä. Laadimme asiakirjaluonnoksen saamiemme tietojen pohjalta, minkä jälkeen lähetämme luonnoksen kommentoitavaksi. Sen pohjalta laadimme lopullisen asiakirjan.

Verkkokaupan kautta tehdyn konsultointitilauksen osalta sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Lakiekonomit Oy:n välille syntyy vasta, kun Suomen Lakiekonomit Oy on hyväksynyt tilauksen. Suomen Lakiekonomit Oy:llä on aina oikeus tarjota palvelupakettia eri hinnalla kuin verkkosivuilla on mainittu, mikäli työn laajuus tai luonne ei vastaa verkkosivuilla ilmoitettua hintaa. Suomen Lakiekonomit Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijaa palveluiden toimittamisessa.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut:

Asiakas luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Suomen Lakiekonomit Oy:n käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakirjat. Samoin asiakas luovuttaa Suomen Lakiekonomit Oy:lle korvauksetta sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita Suomen Lakiekonomit Oy tarvitsee lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Asiakkaan tulee osaltaan huolehtia, ettei hän toiminnallaan viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin toimeksiannon suorittamiseen ja sen tarkoituksen toteutumiseen. Asiakas vastaa aina itse siitä, miten käyttää saamiaan palveluita tai hyödyntää laadittuja asiakirjoja tai toimintamalleja. Asiakas hyväksyy aina itse viimeisen käytettävän version kaikista hänelle luovutetuista asiakirjoista ja päättää täysin itsenäisesti niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassaan ja niiden perusteella tehdyistä päätöksistä tai edellä mainittujen tekemättä jättämisestä. Suomen Lakiekonomit Oy:n vastuu päättyy joka tapauksessa aineoston luovuttamiseen asiakkaan haltuun. Asiakas vastaa Suomen Lakiekonomit Oy:lle antamistaan toimeksiannon perustiedoista, sitovista ohjeista ja määräyksistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen virheen tai vahingon asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä Suomen Lakiekonomit Oy:lle enempien vahinkojen välttämiseksi.

Suomen Lakiekonomit Oy:n velvollisuudet ja vastuut:

Suomen Lakiekonomit Oy:n tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla huolellisesti sekä ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Suomen Lakiekonomit Oy ei ole vastuussa mistään asiakkaalle syntyneestä välillisestä vahingosta. Suomen Lakiekonomit Oy:n vahingonkorvauksen yläraja on kaikissa tapauksissa enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikäli tästä poiketaan, on siitä mainittava erikseen kirjallisesti sopimuksessa.

Jos asiakas on vaatinut muutoksia Suomen Lakiekonomit Oy:n suunnitelmiin, asiakirjoihin tai toimenpiteisiin ja Suomen Lakiekonomit Oy on etukäteen esittänyt, että tästä aiheutuu lisäriskejä, joista se ei ota vastuuta, Suomen Lakiekonomit Oy ei ole vastuussa tämän johdosta syntyneestä vahingosta. Jos toimeksiannon perusteet osoittautuvat virheellisiksi tai muuttuvat toimeksiannon aikana tai asiakirjojen laatimisen jälkeen, Suomen Lakiekonomit Oy on vastuussa näiden osalta vain, jos se on voinut tarkistaa tehdyt toimenpiteet uusia perusteita vastaaviksi.

Tietojen luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin näiden käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Tämä kohta on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 Evästeet

Sivusto tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeinä tunnettua tietoa, joiden avulla voimme tunnistaa sivustolla kävijät. Evästeet auttavat Suomen Lakiekonomit Oy:tä kehittämään sivustoa ja palveluita. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.

Ylivoimainen este

Suomen Lakiekonomit Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Tulipalo, tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko tai muu Suomen Lakiekonomit Oy:stä riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este vapauttaa Suomen Lakiekonomit Oy:n noudattamasta tätä sopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

Muutokset käyttöehtoihin

Suomen Lakiekonomit Oy:lla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin sivustosta saatujen käyttökokemusten myötä. Muutosten tulee olla kohtuullisia ostajan kannalta. Muutokset tulevat voimaan Suomen Lakiekonomit Oy:n ilmoittaessa niistä ostajalle sähköpostitse tai verkkosivuillaan.

Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu sekä sovellettava laki

Palveluihin sekä sivuston käyttämiseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti viipymättä. Näistä käyttöehdoista tai palveluista johtuvat erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä ratkaistaan asia Pirkanmaan käräjäoikeudessa.