fbpx

TOIMITUSEHDOT

Päivitetty 11.1.2023

Suomen Lakiekonomit Oy:n konsultointi- ja koulutuspalveluiden toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Lakiekonomit Oy:n (Y-tunnus 1012661-9) (”Lakiekonomit”) ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien koulutus- ja konsultointipalveluiden (”Palvelut”) tuottamista Asiakkaalle. Asiakas on yritys tai muu yhteisö, joka tilaa Suomen Lakiekonomit Oy:n palveluita www.lakiekonomit.fi – sivuston (”Verkkosivu”) kautta tai sähköpostitse, puhelimitse tai muilla tavoilla.  Asiakasta ja Lakiekonomeja kutsutaan jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”. Palvelun sisältöön viitataan myös termillä ”Toimeksianto”.

Sopimuksen asiakirjojen ristiriitatilanteessa asiakirjoja sovelletaan seuraavasti: 1) Lakiekonomien toimeksiannon vahvistuskirje tai muu tilausvahvistus, 2) nämä toimitusehdot, 3) Lakiekonomien antama tarjous, 4) muut erikseen Sopimuksen osaksi sovitut asiakirjat ja 5) Osapuolten välinen kirjeenvaihto. Asiakirjat muodostavat yhdessä Osapuolten välisen sopimuksen (”Sopimus”).

Sopimuksen syntyminen
Asiakas sitoutuu Sopimuksen noudattamiseen tekemällä tilauksen palvelusta tai koulutuksesta verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla.

Sopimus sitoo Suomen Lakiekonomit Oy:tä sen jälkeen, kun Suomen Lakiekonomit Oy on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen/toimeksiantokirjeen tai aloittamalla Palvelun tuottamisen.

Maksuehdot ja hinnat

Lakiekonomeilla on aina oikeus tarkistaa Palvelun hintaa Toimeksiannon lopullisen sisällön perusteella, jos Toimeksiannon sisältö eroaa ennen tarjouksen antamista saaduista tai muuten annetuista tiedoista.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin lisätään myös matkakulut voimassa olevan verohallinnon päätöksen matkakustannusten korvaamisesta mukaisesti tai julkisten kulkuneuvojen kustannukset toteutuneen mukaan sekä mahdolliset muut matka- ja majoituskustannukset.

Maksuehto on 7-14 pv netto. Lakiekonomeilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa maksun myöhästyessä eräpäiväistä.

Hinnat eivät sisällä kolmansille osapuolille maksettavia maksuja, kuten viranomaismaksuja, tilintarkastajien palkkioita tai asiakkaan tilitoimistojen veloituksia.

Yritys-, henkilö- sekä toimeksiantotietojen käsittely
Lakiekonomit noudattaa tietosuojakäytäntöä, joka on kuvattu Verkkosivulla tietosuojaselosteessa.

Koulutukset
Asiakas vastaa aina itse koulutuksessa oppimansa tiedon hyödyntämisestä. Suomen Lakiekonomit Oy ei vastaa siitä, miten Asiakas tai Asiakkaan henkilökunta hyödyntää tai tulkitsee oppimaansa tietoa.

Koulutusmateriaali on aina tarkoitettu vain Asiakkaan käyttöön. Koulutusmateriaalia ei saa luovuttaa kolmannelle eikä hyödyntää kilpailutilanteessa Lakiekonomien kanssa. Kaikki omistus-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet koulutusmateriaalia koskien kuuluvat yksin Suomen Lakiekonomit Oy:lle eikä Asiakkaalle siirry mitään immateriaalioikeuksia. Asiakkaan oikeus hyödyntää koulutusmateriaalia rajoittuu sovittuun koulutustarkoitukseen.

Koulutusmateriaalilla tarkoitetaan kaikkea sähköisesti tai kirjallisesti luovutettuja tai Asiakkaan itse Lakiekonomien Verkkosivuilta tai koulutusalustalta lataamia videoita, oppaita, esityksiä, ohjeita tai muuta kirjallista aineistoa. Asiakas vastaa tietojen luvattomasta luovuttamisesta tai muusta luvattomasta käyttämisestä Lakiekonomeille aiheutuneista vahingoista.

Verkkokoulutukset
Verkkokoulutukset ovat auki aina erikseen kunkin koulutuksen kohdalla ilmoitetun ajan.

Verkkokoulutuksia voi käyttää matkapuhelimella, tabletilla tai muulla älylaitteella sekä tietokoneella. Lakiekonomit ei kuitenkaan takaa, että verkkokoulutukset ovat aina ja kaikissa olosuhteissa kaikilla edellä mainituilla laitteilla käytettävissä.

Lakiekonomien verkkokoulutukset toimivat alihankkijan palvelussa (”Verkkokoulutusalusta”). Lakiekonomit ei vastaa Verkkokoulutusalustan häiriöttömästä toiminnasta, eikä siten vastaa Asiakkaalle Verkkokoulutusalustan toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Lakiekonomeilla on oikeus tilapäisesti sulkea Verkkokoulutusalusta tai osa siitä tai vaihtaa alihankkijaa. Verkkokoulutusalustan sulkeminen voi johtua tarvittavasta päivitys- tai korjaustoimenpiteestä tai muusta vastaavasta syystä. Lakiekonomit tiedottaa ennakoitavissa olevasta Verkkokoulutusalustan käyttökatkoksesta Verkkosivuillaan. Lakiekonomit ei ole mitenkään korvausvelvollinen suunnitellusta tai äkillisestä käyttökatkoksesta tai Verkkokoulutusalustan sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista Asiakasta kohtaan.

Avoimet koulutukset

Avoimella koulutuksella tarkoitetaan tietyssä tilassa tapahtuvaa tai Teams -alustalla tai muulla etäsovelluksella pidettävää koulutusta, jota ei ole rajattu tietylle Asiakkaalle. Avoimeen koulutukseen ilmoittautuminen on aina sitova. Koulutuksen voi kuitenkin perua veloituksetta 14 päivää ennen koulutusajankohtaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme täyden koulutushinnan. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus ehdottaa yrityksestään/ yhteisöstään toista koulutettavaa tilalleen.

 

Konsultointipalvelut
Neuvonta- ja konsultointipalveluiden hinnat eivät sisällä matka- tai muita liitännäiskustannuksia eikä asiakkaan puolesta maksettuja kustannuksia esim. asiakirjakuluja, ellei näin ole erikseen sovittu.

Laadimme asiakirjaluonnoksen tai muun esityksen saamiemme tietojen pohjalta, minkä jälkeen lähetämme luonnoksen kommentoitavaksi, kommentoinnin pohjalta laadimme lopullisen asiakirjan, ellei muuta ole sovittu.

Mikäli Osapuolten välillä on sovittu Palveluiden sisältävän lainsäädännön, normiston tai oikeuskäytännön tulkintaa, Lakiekonomit ei kyseisen Sopimuksen puitteissa raportoi tai anna neuvoja Palvelun suorittamisen jälkeisistä lainsäädännön, normiston tai oikeuskäytännön tai niiden tulkinnan muutoksista.

Sopimus ei sisällä missään muodossa Asiakkaan puolesta toimimista, tai sitoumusta tai oikeutta tehdä päätöksiä Asiakkaan puolesta, ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu. Asiakas vastaa aina omista liiketoimintapäätöksistään.

Suomen Lakiekonomit Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijaa Palveluiden toimittamisessa.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut:
Asiakas luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Lakiekonomien käyttöön korvauksetta Palvelun suorituksessa tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Samoin Asiakas luovuttaa Lakiekonomeille korvauksetta sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita Lakiekonomit tarvitsee lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi ja sovitun Toimeksiannon suorittamiseksi. Asiakkaan tulee osaltaan huolehtia, ettei hän toiminnallaan viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin Toimeksiannon suorittamiseen ja sen tarkoituksen toteutumiseen. Asiakas vastaa aina itse siitä, miten käyttää saamiaan Palveluita tai hyödyntää laadittuja asiakirjoja tai toimintamalleja. Asiakas hyväksyy aina itse viimeisen käytettävän version kaikista hänelle luovutetuista asiakirjoista ja päättää täysin itsenäisesti niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassaan ja niiden perusteella tehdyistä päätöksistä tai edellä mainittujen tekemättä jättämisestä. Suomen Lakiekonomit Oy:n vastuu päättyy joka tapauksessa aineoston luovuttamiseen asiakkaan haltuun.

Asiakas vastaa Lakiekonomeille antamistaan Toimeksiannon/Palvelun tiedoista, sitovista ohjeista ja määräyksistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen virheen tai vahingon Asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä Lakiekonomeille enempien vahinkojen välttämiseksi.

Suomen Lakiekonomit Oy:n velvollisuudet ja vastuut:
Lakiekonomien tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla huolellisesti sekä ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Suomen Lakiekonomit Oy ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle syntyneestä välillisestä vahingosta. Suomen Lakiekonomit Oy:n vahingonkorvausvastuun yläraja on kaikissa tapauksissa enintään Toimeksiannon palkkion suuruinen tai 10 000 euroa, kumpi on pienempi. Tämä tarkoittaa Sopimukseen kohdistuvia vaatimuksia kokonaisuudessaan ja kaikilta osin, vaikka rikkomukset olisivat katsottavissa toistaan erillisiksikin. Mikäli tästä poiketaan, on siitä sovittava erikseen ja kirjallisesti.

Lakiekonomien vastuu rajautuu ainoastaan Toimeksiannon sisältöön. Lakiekonomit ei ole vastuussa sellaisen tiedon antamisesta tai suoritteen tekemisestä mistä Osapuolet eivät nimenomaisesti ole sopineet.

Jos Asiakas on vaatinut muutoksia Lakiekonomien suunnitelmiin, asiakirjoihin tai toimenpiteisiin ja Lakiekonomit on etukäteen esittänyt, että tästä aiheutuu lisäriskejä, joista se ei ota vastuuta, Lakiekonomit ei ole vastuussa tämän takia syntyneestä vahingosta. Jos Toimeksiannon perusteet osoittautuvat virheellisiksi tai muuttuvat Toimeksiannon aikana tai asiakirjojen laatimisen jälkeen, Lakiekonomit on vastuussa näiden osalta vain, jos se on voinut tarkistaa tehdyt toimenpiteet uusia perusteita vastaaviksi.

Tietojen luottamuksellisuus
Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Tämä kohta on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

MUUT EHDOT

Ylivoimainen este
Lakiekonomit ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) Asiakkaalle aiheuttamista suorista tai välillistä vahingoista. Tulipalo, tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko, pandemia tai muu Suomen Lakiekonomit Oy:stä riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este vapauttaa Suomen Lakiekonomit Oy:n noudattamasta tätä Sopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

Muutokset toimitusehtoihin
Lakiekonomeilla on oikeus tehdä muutoksia näihin toimitusehtoihin. Muutosten tulee olla kohtuullisia. Muutokset tulevat voimaan Suomen Lakiekonomit Oy:n ilmoittaessa niistä Asiakkaalle sähköpostitse tai julkisesti Verkkosivuillaan.

Reklamaatiot
Palveluihin liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa Palvelun luovuttamisesta Asiakkaalle, muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Palvelun ja sen tuotoksen. Aina kun Palvelu tai sen tuotos on otettu käyttöön, kyseiset Palvelut ja sen tuotokset katsotaan hyväksytyiksi kokonaisuudessaan.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimuksesta, toimitusehdoista tai Palveluista johtuvat erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, ratkaistaan asia Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita ja säännöksiä.