fbpx

TOIMITUSEHDOT

Suomen Lakiekonomit Oy:n konsultointi- ja koulutuspalveluiden toimitusehdot

Päivitetty 15.12.2021

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Lakiekonomit Oy:n (Y-tunnus 1012661-9) (”Lakiekonomit”) ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien koulutus- ja konsultointipalveluiden (”Palvelut”) tuottamista Asiakkaalle. Asiakas on yritys tai muu yhteisö, joka tilaa Suomen Lakiekonomit Oy:n palveluita www.lakiekonomit.fi – sivuston (”Verkkosivu”) kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai muilla tavoilla.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot
Asiakas sitoutuu näiden toimitusehtojen noudattamiseen tekemällä tilauksen palvelusta tai koulutuksesta verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla. Hyväksymällä nämä toimitusehdot, asiakas vahvistaa tutustuneensa myös tietosuojaselosteeseen.

Sopimus sitoo Suomen Lakiekonomit Oy:tä sen jälkeen, kun Suomen Lakiekonomit Oy on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen tai aloittamalla Palvelun tuottamisen.

Kaikki Verkkosivulla olevat hinnat ovat ns. alkaen hintoja, ellei hintaa ole erikseen ilmoitettu kiinteäksi. Lakiekonomeilla on oikeus tarkistaa Palvelun hintaa toimeksiannon lopullisen sisällön perusteella.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin lisätään myös matkakulut 0,45 €/kilometri tai julkisten kulkuneuvojen kustannukset toteutuneen mukaan sekä mahdolliset muut matka- ja majoituskustannukset. Maksuehto on 7-14 pv netto. Pidätämme oikeuden kaikkien hintojen muutoksiin. Hinnat eivät sisällä kolmansille osapuolille maksettavia maksuja, kuten viranomaismaksuja, tilintarkastajien palkkioita tai asiakkaan tilitoimistojen veloituksia.

Yritys-, henkilö- sekä toimeksiantotietojen käsittely
Lakiekonomit noudattaa tietosuojakäytäntöä, joka on kuvattu Verkkosivulla tietosuojaselosteessa.

Verkkokoulutukset
Verkkokoulutukset ovat auki kolme (3) kuukautta tai muun erikseen ilmoitetun tai sovitun ajan.

Palvelua voi käyttää matkapuhelimella, tabletilla tai muulla älylaitteella sekä tietokoneella. Lakiekonomit ei kuitenkaan takaa, että palvelu on aina ja kaikissa olosuhteissa kaikilla edellä mainituilla laitteilla käytettävissä.

Lakiekonomien verkkokoulutukset toimivat alihankkijan palvelussa (”Verkkokoulutusalusta”). Lakiekonomit ei vastaa Verkkokoulutusalustan häiriöttömästä toiminnasta, eikä siten vastaa Asiakkaalle Verkkokoulutusalustan toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Lakiekonomeilla on oikeus tilapäisesti sulkea Verkkokoulutusalusta tai osa siitä tai vaihtaa alihankkijaa. Verkkokoulutusalusta sulkeminen voi johtua tarvittavasta päivitys- tai korjaustoimenpiteestä tai muusta vastaavasta syystä. Lakiekonomit tiedottaa ennakoitavissa olevasta Verkkokoulutusalusta käyttökatkoksesta Verkkosivuillaan. Lakiekonomit ei ole mitenkään korvausvelvollinen suunnitellusta tai äkillisestä käyttökatkoksesta tai Verkkokoulutusalustan sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakasta kohtaan.

Avoimet ja etäkoulutukset koulutukset
Avoimella koulutuksella tarkoitetaan tietyssä tilassa tapahtuvaa koulutusta. Etäkoulutuksella tarkoitetaan Teams -alustalla tai muulla etäsovelluksella pidettävää koulutusta. Koulutuksiin ilmoittautuminen on aina sitova. Lähtökohtaisesti koulutettavan estyessä osallistumasta koulutukseen siirrettään osallistuminen seuraavaan vastaavaan koulutukseen. Koulutuksen voi  perua veloituksetta 14 päivää ennen koulutusajankohtaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme täyden koulutushinnan. Laajemmissa koulutuskokonaisuuksissa peruuttaminen on tehtävä 14 päivää ennen ensimmäistä mahdollista koulutusajankohtaa.

Konsultointipalvelut

Neuvonta- ja konsultointipalveluiden perushinta, joka on ilmoitettu Verkkosivuilla tai annettu muuten, pitää sisällään tarvittavien tietojen keräämisen, asiakkaan asiakirjoihin tutustumisen sekä tarvittaessa tapaamisen tai etäneuvottelun. Hinta ei sisällä matka- tai muita liitännäiskustannuksia eikä asiakkaan puolesta maksettuja kustannuksia esim. asiakirjakuluja.

Laadimme asiakirjaluonnoksen tai muun esityksen saamiemme tietojen pohjalta, minkä jälkeen lähetämme luonnoksen kommentoitavaksi. Sen pohjalta laadimme lopullisen asiakirjan. Pois lukien Palvelut, joiden toteutustapa on erikseen kuvattu palvelukuvauksessa.

Suomen Lakiekonomit Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijaa palveluiden toimittamisessa.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut:
Asiakas luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Lakiekonomien käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakirjat. Samoin asiakas luovuttaa Lakiekonomeille korvauksetta sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita Lakiekonomit tarvitsee lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Asiakkaan tulee osaltaan huolehtia, ettei hän toiminnallaan viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin toimeksiannon suorittamiseen ja sen tarkoituksen toteutumiseen. Asiakas vastaa aina itse siitä, miten käyttää saamiaan palveluita tai hyödyntää laadittuja asiakirjoja tai toimintamalleja tai koulutuksessa opittua. Asiakas hyväksyy aina itse viimeisen käytettävän version kaikista hänelle luovutetuista asiakirjoista ja päättää täysin itsenäisesti niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassaan ja niiden perusteella tehdyistä päätöksistä tai edellä mainittujen tekemättä jättämisestä.

Suomen Lakiekonomit Oy:n vastuu päättyy joka tapauksessa aineoston luovuttamiseen asiakkaan haltuun.

Asiakas vastaa Lakiekonomeille antamistaan toimeksiannon perustiedoista, sitovista ohjeista ja määräyksistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen virheen tai vahingon asiakkaan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä Lakiekonomeille enempien vahinkojen välttämiseksi.

Suomen Lakiekonomit Oy:n velvollisuudet ja vastuut:
Lakiekonomien tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla huolellisesti sekä ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Suomen Lakiekonomit Oy ei ole vastuussa mistään asiakkaalle syntyneestä välillisestä vahingosta. Suomen Lakiekonomit Oy:n vahingonkorvauksen yläraja on kaikissa tapauksissa enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikäli tästä poiketaan, on siitä mainittava erikseen kirjallisesti sopimuksessa.

Jos asiakas on vaatinut muutoksia Lakiekonomien suunnitelmiin, asiakirjoihin tai toimenpiteisiin ja Lakiekonomit on etukäteen esittänyt, että tästä aiheutuu lisäriskejä, joista se ei ota vastuuta, Lakiekonomit ei ole vastuussa tämän johdosta syntyneestä vahingosta. Jos toimeksiannon perusteet osoittautuvat virheellisiksi tai muuttuvat toimeksiannon aikana tai asiakirjojen laatimisen jälkeen, Lakiekonomit on vastuussa näiden osalta vain, jos se on voinut tarkistaa tehdyt toimenpiteet uusia perusteita vastaaviksi.

Tietojen luottamuksellisuus
Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin näiden toimitusehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Tämä kohta on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Ylivoimainen este
Lakiekonomit ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Tulipalo, tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko, pandemia tai muu Suomen Lakiekonomit Oy:stä riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este vapauttaa Suomen Lakiekonomit Oy:n noudattamasta tätä sopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

Muutokset käyttöehtoihin
Lakiekonomeilla on oikeus tehdä muutoksia näihin toimitusehtoihin. Muutosten tulee olla kohtuullisia. Muutokset tulevat voimaan Suomen Lakiekonomit Oy:n ilmoittaessa niistä Asiakkaalle sähköpostitse tai julkisesti Verkkosivuillaan.

Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu sekä sovellettava laki
Palveluihin liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa tuotoksen luovuttamisesta Asiakkaalle. Näistä toimitusehdoista tai Palveluista johtuvat erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä ratkaistaan asia Pirkanmaan käräjäoikeudessa.