TOIMITUSJOHTAJAN LAKIKOULUTUS

Ennakoi, vältä juridiset ongelmat

Käytännössä kaikkia liiketoiminnan osa-alueita säädellään lailla. Menestyksekäs toimitusjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää yrityksen oikeudellisen ympäristön tuntemusta. Koulutus sopii toimitusjohtajille, yrittäjille, hallituksen jäsenille sekä myös muissa johtotehtävissä toimiville tai niihin aikoville.

Koulutuksesta on hyötyä myös henkilöyhtiömuodossa toimiville, mutta koulutuksen sisältö on monilta osin rakennettu osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Koulutuksen sisällöt on rakennettu siten, että ne edesauttavat erityisesti yritystoimintaan liittyvien oikeudellisten riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Koulutus on suunniteltu erityisesti henkilöille, joilla ei ole juridista koulutusta, mutta joutuvat päivittäin oikeudellisten asioiden kanssa tekemisiin.

Koulutus koostuu kuudesta koulutuspäivästä sekä moodle-koulutusalustalle ladattavasta lisäaineistosta. Koulutusaineisto sisältää siis koulutuspäivien aineiston lisäksi täydentävää aineistoa sekä vinkkejä lisälukemiseksi, kuten viittauksia oikeustapauksiin.

Koulutuspäivät järjestetään TEAMS- yhteydellä. Koulutuspäivät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti valiten tarjonnasta itselle parhaiten sopivat päivät.

Kirjallinen koulutusaineisto avataan moodle- koulutusalustalle aina kunkin koulutuspäivän yhteydessä, josta aineiston voi myös ladata.

Koulutuksen suorittamisesta annetaan todistus. Todistuksen suorittaminen edellyttää lyhyen verkkotentin suorittamista kunkin koulutuspäivän aiheesta.

Koulutuksen hinta on 1590 €+alv. 

Koulutusmaksu laskutetaan koulutuspaikan vahvistamisen yhteydessä. Maksu voidaan myös jakaa 1-3 osaan.

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen sähköpostitse info@lakiekonomit.fi.

Koulutussisältö

Koulutus rakentuu seitsemästä liiketoiminnan osiosta
Valitse koulutuskalenterista sinulle sopivat koulutuspäivät ja ilmoittaudu kullekin osiolle.
 1. Yrityksen sopimukset, sopimusvastuut ja sopimusriskit (Sopimuspäällikkö)
  4 tuntia + verkkomateriaali
 2. Työnantajan velvollisuudet ja vastuut (Työsopimuspäällikkö)
  4 tuntia +verkkomateriaali
 3. Yrityskaupat ja niiden oikeudelliset riskit, asiakirjat ja verotus (Yrityskauppa)
  3 tuntia+ verkkomateriaali
 4. Osakeyhtiön toimielinten/johdon vastuut ja tehtävät sekä päätöksenteko osakeyhtiössä.
  4 tuntia +verkkomateriaali
 5. Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako 2 tuntia +verkkomateriaali                                                                                                                                                             Yritysrakenteen suunnittelu 2 tuntia+ verkkomateriaali
 6. Liiketoiminnan juridiikka
  4 tuntia + verkkomateriaali
 7. Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet
  Verkkokoulutus aukeaa 1.2.2022

Koulutuksen tarkempi sisältö

Kaikki vaihdanta perustuu sopimuksiin, joko kirjallisiin tai muilla tavoilla solmittuihin. Hyvät sopimukset tuovat kannattavaa kassavirtaa ja huonot johtavat ennakoimattomiin vastuisiin ja velvoitteisiin, jopa vahingonkorvausten maksamiseen. Sopimuskoulutuksessa keskitytään keskeisiin sopimusjuridisiin tekijöihin, joiden avulla sopimusriskejä voidaan välttää ja saada aikaan parempia sopimussuhteita. Koulutuksessa ei keskitytä tiettyihin sopimustyyppeihin esim. hankintasopimuksiin tai alihankintasopimuksiin vaan kaikkien sopimustyyppien taustalla vaikuttaviin oikeudellisiin seikkoihin.

 • Sopimusten käyttäminen ja sopimusriskienhallinta.
 • Lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.
 • Sopimuksen tekeminen ja syntytavat.
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen.
 • Sopimusten tulkinta.
 • Riitatilanteiden hoitaminen ja reklamointi.
 • Vastuunrajoitukset sopimuksissa.
 • Vahingonkorvaus sopimussuhteessa.
 • Sopimusneuvottelut.
 

Koulutuksessa tarkastellaan keskeistä työlainsäädäntöä, viimeisimpiä lakimuutoksia sekä työnantajan vastuita ja velvoitteita. Koulutus sisältää paljon oikeustapaesimerkkejä. Koulutuksessa luodaan kattava yleiskuva yrityksen johtamisen näkökulmasta siihen mitä lakisääteisiä velvoitteita työnantajan tulee noudattaa ja mm. mitä lakisääteisiä suunnitelmia ja ohjeita tulee olla laadittuna. Koulutuksessa tarkastellaan myös ajankohtaisia asioita, kuten uutta voimaan astuvaa yhteistoimintalakia.

 • Työlainsäädännön soveltamisala ja soveltamisen perusteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet/velvoitteet.
 • Työsopimuksen muodot.
 • Varoitus, irtisanominen ja purkaminen.
 • Kilpailukieltosopimukset (huomioiden uudet lakimuutokset) ja houkuttelu- ja rekrytointikielto, salassapito.
 • Vastuu työturvallisuudesta.
 • GDPR työnantajan näkökulmasta.
 • Rekrytointi, tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto.
 • Uudistuva yhteistoimintalaki.
 • Työaikalain keskeiset säännökset ja työaikalain soveltaminen.

TYÖSOPIMUSPÄÄLLIKKKÖ KOULUTUS

Koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön osakkeiden ja liiketoiminnan kauppaa sekä niihin liittyviä vero- ja vastuukysymyksiä. Koulutuksessa tarkastellaan myös yrityskaupan asiakirjoja.

 • Yrityskauppaan valmistautuminen ja yrityksen myyntikunto.
 • Osakekauppa vai liiketoimintakauppa.
 • Eri toteutustapojen verovaikutukset.
 • Vastuut ja vahingonkorvaukset yrityskaupassa.
 • Henkilöstö yrityskaupassa.
 • Kauppakirja, salassapitosopimus, aiesopimus ja esisopimus.
 • Tytäryhtiön osakkeiden myynti.
 • Sukupolvenvaihdos (lisäaineistossa).

YRITYSKAUPPA KOULUTUS

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista. Koulutuksessa käsitellään vastuun syntymistä ja sen ehkäisemistä. Koulutuspäivässä käsitellään myös osakeyhtiön toimielinten keskinäistä vastuunjakoa ja päätöksentekoa.

 • Osakeyhtiö oikeushenkilönä.
 • Yhtiöjärjestyksen merkitys.
 • Osakeyhtiön toimielinten lakisääteiset velvoitteet sekä roolit yhtiössä.
 • Huolellisuusvelvoite.
 • Osakeyhtiölain muut periaatteet.
 • Vahingonkorvausvastuu.
 • Rikosoikeudellinen vastuu.
 • Vastuu kirjanpidosta ja sen oikeellisuudesta.
 • Toimivalta ja toimivallan siirtäminen.
 • Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa.
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, työjärjestys sekä muut vastuunhallinnan keinot.
 • Osakassopimus, osakkeenomistajien suhteet.
 • Tytäryhtiöiden hallitukset.

OSAKEYHTIÖN JOHDON VASTUUT JA VELVOITTEET -KOULUTUS

Tässä koulutuspäivässä tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa sen eri muotoja sekä osakeyhtiön rahoitusta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako

 • Osingonjako ja osinkoverotus.
 • Muut varojenjakotavat.
 • Peiteltyosingonjako.
 • Osakaslainat.
 • Osakeanti, pääomasijoitus, pääomalaina.
 • Velka, vakuudet ja takuusitoumukset.
 • Konserniavustus.

Yritysrakenteen suunnittelu

 • Konsernirakenteen hyödyt ja haitat.
 • Osakeomistusten järjestelyt holding-yhtiöön.
 • Konserniavustus.
 • Yritysjärjestelyt ja jatkuvuuden periaate.
 • Sulautuminen.
 • Jakautuminen.
 • Liiketoimintasiirto.
 • Osakevaihto.
 • Osakeyhtiön purkaminen.

OSAKEYHTIÖN RAHOITUS JA VOITONJAKO -KOULUTUS

Liiketoiminnan juridiikka on koulutusjakso, johon on sisällytetty useita irrallisia mutta liiketoiminnassa tärkeitä osa-alueita.

 • Liike- ja yrityssalaisuudet.
 • Liiketoimintarikokset ja niiden vaaranpaikat.
 • Rahanpesulainsäädäntö.
 • Henkilötiedot, GDPR.

LIIKETOIMINNAN JURIDIIKKA -KOULUTUS

Tämä osa toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa tarkastellaan yritysten liiketoimintaympäristöön liittyviä asioita, kuten myyntiin ja markkinointiin liittyviä säännöksiä, kilpailuoikeutta sekä immateriaalioikeuksien suojaamista.

 • Kilpailun sääntely.
 • Tuotevastuu ja virhevastuu, takuuehdot.
 • Kuluttajansuoja.
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen.
 • ICT- juridiikka.

KATSO VERKKOKAUPPAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä