fbpx

3/2022

Uudistuksia kuluttajansuojalakiin

 

Kuluttajansuojalakia on uudistettu ja muutokset ovat

tulleet voimaan 1.1.2022

koskien tämän jälkeen tehtyjä sopimuksia. 

 

Kuluttajansuojalaki ja alkuvuoden muutokset

Uudistuksen taustalla on EU:n tavarankauppadirektiivin (2019/771) sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevan direktiivin (2019/770) täytäntöönpaneminen. 

Näiden säädösten taustalla puolestaan on digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ja pyrkimys parantaa kuluttajien ja yritysten verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia koko Euroopassa.

Kuluttajansuojalain uudistuksen myötä muutoksia on tullut erityisesti sääntelyyn tavaran ominaisuuksista ja virheestä sekä virheen seuraamuksista.

Lisäksi kuluttajansuojalaki kattaa nyt digitaaliset sisällöt ja palvelut,

Suomen Lakiekonomit kuluttajansuojalaki

lain piiriin kuuluu esimerkiksi ohjelmistoja, videotiedostoja, digitaalisia pelejä ja pilvipalveluja koskevat sopimukset. Kuluttajansuojalakiin on tullut useita muutoksia ja seuraavaksi on nostettu esiin niistä muutama.

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Tavarankauppa

Uuden kuluttajansuojalain myötä virheen katsotaan olleen olemassa tavaran toimitusajankohtana, mikäli virhe ilmenee yhden vuoden kuluessa tavaran toimitusajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Aiemmin tämä aika on ollut kuusi kuukautta.

Kuluttajansuojalaissa säännellään nyt myös aiempaa tarkemmin virheettömän tavaran ominaisuuksista. 

Tavaran tulee olla sovitun mukainen, jonka lisäksi sen tulee täyttää tavaralle asetetut yleiset vaatimukset. Yleisistä vaatimuksista voidaan poiketa, mikäli ostajalle on nimenomaisesti annettu sopimuksen tekoajankohtana tieto poikkeamasta ja ostaja on poikkeaman erikseen ja nimenomaisesti hyväksynyt.

”Jatkossa kuluttajalla on lähtökohtaisesti valinnanvapaus tavaran virhetilanteissa sen suhteen, vaatiiko hän tavaran korjaamista vai virheettömän tavaran toimittamista virheellisen tavaran tilalle.”

Jatkossa kuluttajalla on lähtökohtaisesti valinnanvapaus tavaran virhetilanteissa sen suhteen, vaatiiko hän tavaran korjaamista vai virheettömän tavaran toimittamista virheellisen tavaran tilalle.

Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Takuuta koskeva sääntely on muuttunut siten, että takuu on jatkossa aina annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Aiemmin takuu oli annettava kirjallisesti tai sähköisesti jos ostaja sitä pyysi.

Kuluttajansuojalaissa on nyt huomioitu digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kauppa. Aiemmin digitaalisia elementtejä sisältäviä tavaroita koskevia erityisiä säännöksiä ei ole ollut, vaan niihin on sovellettu yleisiä tavarankauppaa koskevia säännöksiä.

DIGITAALISET PALVELUT JA SISÄLLÖT

Tarvitsetko apua kuluttajansuojalain läpi käymiseen? Katsotaan digitaalisten palveluiden käyttöehdot kuntoon.  
Laaditaan uudet tai päivitetään vanhat vastaamaan lakimuutosta.

Uusi luku kuluttajansuojalakiin:
Digitaalinen sisältö ja digitaaliset palvelut

Kuluttajansuojalain uudistuksen myötä kuluttajansuojalakiin on lisätty kokonaan uusi luku digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevista sopimuksista (5 a luku). 

Uudessa luvussa säädetään digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta, digitaalisen sisällön tai palvelun virheestä ja sen seuraamuksista sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamisesta. 

Lain piirissä on nyt esimerkiksi ohjelmistoja, videotiedostoja, digitaalisia pelejä ja pilvipalveluja koskevat sopimukset.

Tulee huomioida, että luvun soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, joiden perusteella kuluttaja on sitoutunut maksamaan kauppahinnan elinkeinonharjoittajalle mutta myös tietyin reunaehdoin sopimukset, joiden perusteella kuluttaja sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja elinkeinonharjoittajalle.

 ”Uuden lain myötä myyjällä on muun muassa velvollisuus huolehtia tarvittavista päivityksistä.”

Uuden lain myötä myyjällä on muun muassa velvollisuus huolehtia tarvittavista päivityksistä. Digitaaliset sisällöt ja palvelut vaativat usein päivityksiä toimiakseen oikein.

Myyjän tulee lähtökohtaisesti huolehtia tarvittavien turva- ja muiden päivitysten toimittamisesta ostajalle määrätyn ajanjakson ajan, ellei muuta sovita. Ostajan päätäntävallassa on toimitettujen päivitysten asentaminen mutta tulee huomioida, että päätöksellä olla asentamatta päivityksiä voi olla vaikutuksia myyjän vastuuseen.

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä